Doména je zaregistrovaná, jej obsah sa pripravuje. 1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> Marketingové stratégie a komunikácia, Stratégia firmy a značky / BrandOn

Jedinečné značky = dlhodobá hodnota firmy

Čo pre firmu znamená správne nastavená stratégia značiek …

Hodnotné a strategicky správne nastavené značky prinášajú dlhodobý úžitok ich verným spotrebiteľom a samozrejme aj vlastníkom. Značka je pre jej vlastníka dlhodobá hodnota, ktorá cielene odlišuje firmu od konkurencie a buduje lojálny vzťah s jej spotrebiteľom. Buduje relevantnosť a trvácnosť firmy v konkurenčnom prostredí. Pre spotrebiteľa je značka zárukou kvality a záujmu o jeho potreby zo strany firmy, respektíve značky.
Brand On…, pre Váš dlhodobý profit.

Naše služby pre tvorbu Vašich dlhodobých hodnôt

- nastavenie dlhodobých cieľov, Misie, Vízie, Hodnôt firmy, hľadanie nových, na mieru šitých príležitostí,… s dôrazom na dlhodobý profit
- analýza tržného prostredia, segmentov v ktorých firma pôsobí, alebo chce pôsobiť, analýza konkurencie a vonkajších vplyvov
- definícia kľúčových segmentov v ktorých firma chce a má predpoklady úspešne pôsobiť
- vypracovanie stratégií jednotlivých segmentov a definícia značiek ako svojich hráčov v týchto vybraných segmentoch
- o nastavenie spolupráce marketingového oddelenia s ostatnými oddeleniami v rámci firmy- pochopenie spoločného cieľa (spokojný a lojálny zákazník = dlhodobý profit firmy)
    správne nastavené a pochopené vzťahy medzi úzko kooperujúcimi oddeleniami
    vo firme sú kľúčovým predpokladom k vysokému výkonu firmy ako celku

- nastavenie vzťahov medzi klientom (mkt) a externými agentúrami (presný a včasný briefing, využívanie synergií pre klienta - nastavením vzájomnej komunikácie a spolupráce externých agentúr)
- zaškolenie marketingových pracovníkov (teamov) vo vnútri firmy – nastavenieichpracovnej náplne a priorít
- školenia /koučing brand managementu – zaškolenie marketingových pracovníkov v práci so značkou a produktami, ako správne postaviť identitu značky, produktové portfólio, komunikačnú stratégiu,...
- konzultácie, školenia / koučing pre riadiacich marketingových pracovníkov pri tvorbe interného tímu, jeho rozširovaní, riadení, nastavení kompetencií a úloh, pri komunikácii a presadzovaní myšlienok s ostatnými oddeleniami vo firme,...
- ponúkame outsourcing jednotlivých častí marketingovej práce, alebo jej celku. Podľa potreby dočasne alebo dlhodobejšie pokryjeme chýbajúce časti, pomôžeme s budovaním marketingu ako celku,...
- outsourcing môže, a z dlhodobého hľadiska by aj mal, byť dočasný. Popri našej externej práci Vám „vychováme“ interného pracovníka (team), ktorý neskôr môže naplno prevziať agendu vedenia marketingu vo firme
-audit existujúcich komunikačných stratégií
- tvorba a realizácia komunikačných stratégií- návrh vhodných komunikačných kanálov, komunikačného mixu, návrh vhodného timingu a potrebných budgetov
- výber, koordinácia a hodnotenie agentúr (ATl, BTL, PR, Nákúp médií, Online,…)
- briefing agentúr, koordinácia procesu spolupráce s externými agentúrami, nastavenie komunikačných liniek klient-agentúra a medzi jednotlivými agentúramipracujúcimi pre klienta
- Brand building – tvorba značiek od základov - tvorba jedinečnej identity značiek, hľadanie unikátneho priestoru na trhu, hľadanie, rozvíjanie, vytváranie potrieb spotrebiteľov, konkurenčných výhod, emocionálnych a racionálnych benefitov…
- Brand repositioning – rozvíjanie, nastavenie existujúcich značiek, audit značiek, doladenie/prenastavenie pozicioningu značiek, redefinícia cieľových skupín, nastavenie komunikačnej stratégie,...
- vytvorenie, prenastavenie alebo rozvoj produktového portfólia (life cycle management)
- Správna stratégia (firemná, značková,…) musí vychádzať z VAŠICH konkrétnych potrieb, očakávaní, cieľov, predstáv, z VAŠEJ konkrétnej výnimočnosti, konkurenčných výhod… Preto najdôležitejším princípom úspešnej spolupráce je Aktívne načúvanie, ktoré sa prelína celou spoluprácou…
- otvorený dialóg, hlavne pri spoznávaní špecifík firmy jej produktov, konkurenčného prostredia ale aj pri nastavovaní cieľov je kľúčovým predpokladom k správne definovanej stratégii
- nikto nepozná Vašu firmu lepšie ako Vy a ak to tvrdí, s veľkou pravdepodobnosťou klame :-)

Princípy, ktorých sa držíme

Jednoduchosť a detail

V jednoduchosti je krása a v detaile dokonalosť. Detail napokon odlišuje výnimočné od priemerného. Kvapka vody - jednoduchá a dokonalá zároveň. Inšpirovala k viacerým prevratným inováciám, premietla sa do tvaru krídla, inšpirovala design v automobilovom priemysle. Jej krása spočíva v jej jednoduchosti, nekomplikovanosti ale pritom detailnom “prevedení”. Jednoduchá a napriek tomu, alebo práve preto, jedinečná. To je cieľom aj pri tvorbe značiek. Tvoriť jedinečné hodnoty, ktoré rozčeria ľudskú myseľ a emócie tak, ako kvapka ktorá dopadá na hladinu vody…

Vlastná cesta

Najúspešnejšia cesta je najčastejšie tá vlastná...
Byť prvý a odlišný je príťažlivé, uspokojujúce, zapamätateľné a často aj úspešné. Dejiny (a aj spotrebitelia) si pamätajú víťazov a inovátorov. Pomôžeme vám takúto cestu pre vašu značku / firmu hľadať, tvoriť a rozvíjať.

Pracujeme s nadšením a vášňou

Máme radosť z toho, keď iskrou v očiach "nakazíme" aj ostatných. Len to, čomu veríte a venujete sa tomu s nadšením a vášňou, prinesie skutočný úspech a dlhodobé hodnoty.

Profil

MARKETING AKO SPÔSOB RIADENIA A ROZVOJA

Zakladateľ spoločnosti, Branislav Burák, pracuje v oblasti Marketingu už viac ako 15 rokov. Marketingové skúsenosti najskôr nadobúdal v spoločnosti I.D.C. Holding a.s., pri značkách Figaro, Verbena, Horalky a ďaľších. Jeho najdlhšie profesné pôsobenie je ale jednoznačne spojené so spoločnosťou Kofola, kde pracoval postupne na rôznych pozíciách od roku 2003 až do roku 2011.

V Kofole a.s. Slovensko začínal v roku 2003 ako Brand manager zodpovedný za tvorbu a riadenie značky Rajec. Značka Rajec vstúpila na trh v roku 2004 a do necelých štyroch rokov sa stala leadrom kategórie vôd na Slovensku a leadrom je dodnes. Priniesla čistý prírodný pozicioning a rôzne inovácie do segmentu. PricewaterhouseCoopers (PwC) ju v roku 2014 zaradili do rebríčka najhodnotnejších slovenských značiek a ocenili na hodnotu 14 mil eur.

Od roku 2005 už pokračoval ako Marketingový riaditeľ Kofola a.s. Slovensko a člen predstavenstva, kde mu pribudla zodpovednosť aj za riadenie ostatných značiek spoločnosti : Kofola, Vinea, Jupík, Jupí, Chito a ostatných. Rovnako zodpovednosť za vybudovanie a riadenie marketingového teamu, tvorbu marketingových stratégií, nových značiek, produktov atď. Svoje pôsobenie v Kofole zavŕšil v rokoch 2010 a 2011 ako Marketingový riaditeľ spoločnosti Kofola Holding, kde riadil a rozvíjal marketingové tímy a značky v krajinách SR, ČR, PL a RUS.

V roku 2011 založil spoločnosť BrandOn s.r.o. - ako reakciu na dopyt po externej pomoci pri rebrandingu značiek. BrandOn pomáhal pri vstupe na trh a budovaní značky iRobot v SR - značka je dnes leadrom “robotiky” vo svojom segmente. Pracoval tiež pre značky a spoločnosti : Mini, BMW, Wienerberger, Beluša Foods, Ronchem, Walmark a iné.

V roku 2014 prijal ponuku na vybudovanie a riadenie nového marketingového tímu a marketingovej stratégie pre SHP Group. Výsledkom pôsobenia bol nanovo vybudovaný marketingový tím zodpovedný za značky a aktivity v krajinách : SR, ČR, CRO, SRB, BiH a iných.
Taktiež “znovuzrodenie” značiek Harmasan (SR, ČR), Celex (SRB, BiH, CRO), rebranding značky Harmony.

BrandOn naďalej, s nadšením a v úzkej kooperácií s klientami, pracuje na budovaní značiek, tímov a stratégií rozvoja firiem.

Kontakt

Branislav Burák

Mobile: + 421 903 602 445, E-mail: brano.burak@brandon.sk